Tango simfonic: "Nostalgias". Analia Selis, Mariano Castro, Kamerata Kronstadt, Cristian Orosanu